نظافت منزل خانم

به چند نفر خانم جهت نظافت منازل

فقط خود تبریز

نیازمندیها

به چند نفر خانم جوان جهت نظافت منازل پذیرایی بسته بندی و چیدمان نیازمندیم

مشاهده آگهی