کارگر و درصد بگیر فست فود

تهران

نیازمندیها

به یک کارگر فست فود به صورت تمام وقت جهت کار در فست فود و راه اندازی ان در اندیشه فاز یک
ضمنا حقوق به صورت شراکت درصدی در سود و توافقی