استخدام کناف کار

استخدام کناف کار

کامرانیه

نیازمندیها

تعداد استاد کار و شاگرد کناف کار به صورت روزمزد و کنترات نیاز مندیم